Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. X. NO. 12. JULY 15, 1907. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. OWANCAYA WOTANIN. 

Otonwe wan Aurelia, N. D. en. 
wakinyan nina ukiye ua wawtha'rjg 
ye nce ? aguyapisu tipi nom inauo-ve. 
qa canbdaska wiyooeyaui km is 
obdeoa'neya hiyeya, qa tipi-tonaken 
nasun kahboke. Mazaska kektopa- 
winge wikcemna, is wikoeruna 'unorh 
sam zaptan iyawa wakionni. Tate 
tanka wan July 4, htayetu kin be 
econhan bi qa nina tehike aguyauisu 
tipi wan sihaiyutaui sakowin wankan 
ya qa makoskan hdihe; wanji nesdete 
kin hehanyan kaksa iyeya qa inang- 
ye hce. Canbdaska wiyoueyani kin 
is" makaiyutapi yarnni ecekcen obded- 
ya biyeye. . - 

July 4, econhan nina wakinyan 
ukiye qa John Schwan eciyapi wan, 
Langdon ben un sunkakan torn wa- 
kinyan kicatapi. Kena maza con- 
kasKeicahdanajinpi unkan wakinyan 
mazaeonkasse kin en opi qa mazacon- 
kaske kin owangya wakanbdi kin ye 
obomni bdi tka ben sunkakan kin 
najinpi qa owasin wicakte. Mankato, Minn. July 6, BlueEartb 
County oh nay an honunkadan ota qa 
wakupakoza ota wicaktepi. Woju- 
wicasta wan Crystal Lake en ti be 
anpaohotonna wikcemna sabdogan 
kiktepi keya. Wanji is sunkakan 
nom kikteni keya. Qa Crystal Lake 
en wikoske wan ite ataya yahtaka- 
pi kin on po qa ista nonpin obmos 
po. Nawicakicipapi pica sni, tu- 
ktetu owasin otkeDi se wanke. 

Decana Dunseith etanban ruakaiyu- 
tapi yamni ben Dakota qeya wiwan- 
yag wacini, qa Fort Totten etanhan 
wicota opani kta e biDi. Dunseitb etan- nati qa ouonua otonwe kin etanb«n 
wicota ai ua ite iwieaeuui otke ici- 
yapi ecee kin nena ko econui kta tka 
tunkarisin'a tav\icasta en miyeyaoi 
ueoen ecouoi s\u. 

Bdokecokaya wusxate econui ecee 
kin on wikcemna yamui taui. New 
i ork en sakowin wicakte ua oua.win- 
ge torn sanoa wikcemna nom sam 
yamni is kionniui on wayazanka tipi 
en wankapi. — Chicago en is sakpe 
mazakan ptecedan qa nauomyaui on 
wicakte. 

July 4, maka owancaya wayuotan- 
in kin aupetu Kin he econhan wikce 
mna yamni sam sakpe wicakte ui qa 
kektopawinge wanji sanua onawmge 
torn sanpa wikcemna sakowin sam 
wanji is kionnipi. Tunkansina ta- 
maka kin owancaya en anoetti wo 
Skate kin on denakeca tapi qa kiun- 
mpi. 

St, Paul, Minn. July 4, litayetu kin 
he en Wisconsin makobaspe kin opta 
tate tanka wan ye qa ataya wicasta 
kin aisezaptan wicakte. Taku toketu 
ke kin tanyan sdonye pica sni maza- 
wakanhdi kin kapsapsake heoo. Dena 
ota tipi kabdbce ahinhpayapi on tapi 
qa ota is kionnipi. Otonwe wan Oak- 
dale eciyapi ataya ihangya tka, tipi 
wanjina hcin ecen bosdan he qa he 
hemani oinajin tipi. 

Wojutipi qa sunkakan tipi ko ota 
ihangya qa sunkakan ko ota wicakte. 
Tate kin token ye kin ecen takuna 
bosdan he sni, wojupi ko owasin awi- 
hnunni. 

Inyanbosdata en N. D. S.nasana 
Omniciye tanka yuhaoi kin sinasaDa 
dena en opapi Rt. Rev. Bishop J. Snanley. Father Martin. Fatner Je- 
rome. Father Bernard. Fain. Francis 
Father Bede. Father Ambrose. Fath- 
er Aloysins, qa nakun nom wakoa a- 
kasanpatanban hilar. 

Omniciye tanka kin Mazaska 
awanyaka wanjina womnaye kin 
en mazaska wikcemna z-natan $50 
qupi. 

Eyanpaha kin is mazaska wikce- 
mna nom quni. 

Father Martin mazaska wikcemna 
qupi. 

Father Jerome mazaska wikcemna 
qupi. 

Father Ambrose mazaska wikce- 
mna qupi, henaon hemani opapi ka- 
juiupi kta on wicaqupi, 

Mazaska awanyaka wanjidan wa- 
hduotanin. 

St. Michael's June, 16th, 1907. 
Tg. Court $1.00 

Tunkanwayagmani .25 

Kangipaha June 23, 10.00 

St. Michael's July, 3, 
St. Marys okodakiciye 6.00 

Omniciye tanka Fort Yates 
July, 6th, 1907. 50.00 

Atava $287.25 nom tanka, qa inkpa kin ekta is napa- 
hunka iyutapi sakpe. Siha iyutapi a*ke- 
nom (12) maka mahen hat), qa taninyan 
he kin is siha iyutapi opawinge wanji 
sanpa wikcemna Sakpe sanpa torn han- 
ska, hecen ataya siha iyutapi opawirge 
sanpa wikcemna sakowin sanpa sakpe 
hanska. Dawson, N. Dak. July 9, Jacob Fink 
eciyapi wan. Steele ikiyena hen wojuti 
otonwe tanhan ku unkan wakinyan 
ktepi, pesdete kin cokaya iyeyapi qa 
tanmahen ye qa sicu kin etanhan inapa. 
Waniyetu wikcemnayamni. 

Buckley, Wash. July 4, he econhan 
otonwe kin ben wiyokihena ipahdi wan 
maka owancayaahankeya hanska ehdepi. 
Can kin hukuya kin ekta siha iyutapi Japs sitap kisouna iyececaui tuka 
pteptecepidan km Tuukasina kis wa- 
cinpi; tka hecen awacinpi sni keyaui 
ecee, tuka nahmanna icieuwani. Tu- 
ka Tunkansina hiyaiiastaoyaDi kte 
sni on ijake ohinni wakta ihduwiveva 
on. Decana mniwanca wivohmvan- 
patannan en lkicize wata kin ono-e 
itokah maka wita kin obomni yapi qa 
wiyohueyata mmiwanca eciyatauhan 
ikicize wata onia kin owas Dao wan- 
jina iyeye wicasi; hecon sni kinhan 
ihnuhanna hiyapastagyapikta tka 
ksamyaban wiyukcan; neciyatanhan 
au kte kin heon necon- Winstead, Conn. July 12, heehan win- 
yan wan anpaohotanna hihnunyakanpi 
unkan econhan wakinyan ukiye qa 
yusinyeyapi, qa heyake ohna otkeyapi 
heca wan en mahen iyayapi, tka eca- 
hankeya wakinyan en iheyapi, qa wa- 
kanbdi kin timahen hiyu qa anpaoho- 
tonna hinhnupi kte qon owasin wa- 
kanhdi kin on hinhnu. St. Paul, Minn. July 11, Heehan 
Neil Bagley waniyetu napcinwanka 
sicaya hcin kionni, nanoDvarjina wan 
yaoa naiin napopa qa cuji kin nasde- 
ca qa gu; iceta kin itananok okina- 
hdece aa hecen isti kin kaiDemnivan 
ikoyake qa i kin ojudan po qa toka- 
na ie sni. SINASAPA W0CEK1YE TAEYANPAHA. JULY 15, 1907. SlNASAPA W.OCEKIYE TAEYANPAHA. 

HEV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley 
]). D. Bishop of Fargo, N. Dakota. JULY 15, 1907. FORT YATES, N. DAK- 
July 4, 1907. 

Omaka kin de Jnyanbosdata en 
S nasapa tawocekiye onmiciye tank a 
yuhapi, hecen anpetu kin de Bishop 
S ban lev, Faro-o, X. Dakota etanhan, 
qa Father Jerome, Fort Totten, N. D. 
etanhan hena Mandan etanhan can- 
pahruiyan ohna iyayapi qa Fort Yates 
ekta lhunnipi, qa nakun Fort Totten 
etanhan wicasa akewanji tona John 
Strait orn ye cin hena owasin anpetu 
kin ite Mandan etanhan yapi qa hta- 
vetu owasin lhunnipi qa maka iyu- 
tapi wanji ecen hocoka tanka qa wa- 
hPewakeya cokaya vupiyena nan. 

Fcrt Yates, N. Dak July 5. 1907, 
anpetu kin de omniciye tanka ekta 
upi kin owasin tanyan hihunhioi qa 
ninanna wieokaya lkokarn cekiyapi 
qa tona wicavusutaoi onapi kte cin 
owasin '• < rienan wieo- 

kaya sanpa wafi.ne'wpkeya kiri en 
Bishop i qa hecen eya: "Anpetu kin 
ae wicasa qa winya'n qa waKanneja 
xona en hipi aa wowiyuskin ua wo- 
cantewaste yuhapi aa etanhan taku 
tona awacinpi Kin hena uaKiiu tiyata 
kipi kinhan tanyan awacinpi qa ki- 
ksuyapi kta qa ecen econ wacinpi 
Kta qa ihpeyapi kte sni; token cin- 
eapi kin hena ecevakta wicayapi kta 
hecen nakun hekta omaka kin en 
Kangipaha kin en yatke sni oko- 
dakicive wan onkatrapi uon ne c'tenan 
isanua econqoupi kta e hecen awa- 
oncinpj Kta aa anpetu kin de wocan- 
tewaste qaowohdake wasce ouyunapi 
kta e hecen wicasa qa -winy an awa- 
cinpi kta e neon witava onhioi kin 
he kiksuyapi kta." 

Henan Major Mc Laugnlin hecen 
eya: '-Anpetu kin de Sinasapa kin 
napcinwanka om omniciye duhapi 
kin de kiksuva po, qa wocekiye ohna 
token woniciyakapi kin hena tanyan 
kiksuye waoinoo; qa hehan nakun 
Bishop nitawapi kin miniwakan ya- 
tke sni okodakiciye on token wonici- 
yakapi kin he tanyan kiksuya po." 

Hehan Father Martin hecen eya: 
••Sinasapa nitawapi kin hena wiconi 
kin de en token yaonpi qa n^kun ni- 
nagipi on token yaonpi kta onspeni- 
ciyapi kin tanyan kiksuyapo, qa na- kun Bishop nitawapi kin miniwakan 
yatke sni okodakiciye on token oni- 
ciyakapi qa token onspeniciyapi kin 
hena nakun ohna ecanonpi kta wa- 
ste." 

Antoine Cleymore wayawa oti on 
wowahdakin kta. Hekta waniyetu 
aketopa qon heehan Major McLaugh- 
lin den on qa heehan oyate kin de 
maka amani on qon pi qa tuwa canpa- 
hmiyan ohna oinani kta ca ptewowasi 
ohna omani ece qa nakun tokiyotan 
onyanpi kte cin sdononkiyapi sni. 
Ho tka wicasawakan qeya Inyanbo- 
sdata oyanke kin den hipi o,a he ei>i 
hca e ovate kin de onyuvvastepi kin 
tanyan sdononkiyapi. Ho heon Ma- 
jor Mc Laughlin tanyan nahon qa 
Tunkansila en onkokjciyakapi ye. Minnewaukan, N. D. July. 8, He- 
ehan woju wicasta wan William An- 
derson eciyapi e Brinsmade ikivena 
ti e cankaga maza on wondakapi ina 
hdi toksu unkan ohinhuaye qa canpa- 
hmnivan avusdohe qa kte. Yankton, S. D. July, 8. Heehan I- 
hanktonwan oyatepi kin inyan woki- 
ksuye wan hduzamnioi. )nyan kin ne 
1858 heehan Treaty kagaoi qon ne- 
on wokiksuye he kagapi. Akan Tun- 
kansili qa Ihanktonwan oyate kin om 
Treaty kagapi qon on wo\iksuye; 
Washington. D. C. en April, 19. th 

1858 en yiistanpi oa February. 16th, 

1859 en wakiconza wankantu en yu- 
sinapi, eya owapi qn wicasta itancan 
oi qa tona opaoi qon hena ko owasin 
en caje owioawaoi. hunku kin nina kionni; tawieu kin 
cuwi tonaken kawega siceca wan wa- 
nivetu sakpe nakun kionniva. Washington, D. C.July 8, Anpetu 
kin de Christopher Columbus iteoka- 
gapi wanji mazaska kektonawinge 
oDawinge wanji on kagapi kta yu- 
stanpi. Knights of Columbus Sinasa- 
pa okodakiciye kin he wanihan tun- 
kansina wakiconza kin en mazaska 
on kagapi kte kin yamnapi. 

Columbus he makawita deciyatan- 
han kin de iyeya qa he Sinasapa wo- 
cekiye opa heca. Washington. Pa. July 11. Heehan 
Yessal Lashda eeiyaoi waniyetu ake- 
wanji wihiyayedan oape napcinwank 
onstinman mam omani yanka qa ode- 
pi qas warnakapi sni ecen can ehan 
hicahan unkan hehan kaogonga. Crown Point, Ind. July 11, Hee 
han wicasta wan Xeff eciyaui tiema- 
ui kiyuspa ecee kin heca hemani ki- 
yuspa yanka unkan wakinyan kte pi, 
canha/ipa km bohctehden iyeyapi qa 
hayake nakun, qa sicanopiye mahen 
tiyopa iyuhdoke qa mazaska ko ohna 
yuha on kin owasin kokijuya sdo; 
hecece esta ni kta ivukcanpi. Bloomfield, Neb. July, 9, Heehan 
tate tanka wan Knox County opta 
hiyu qa wicasta torn kionni wicaya 
qa tipi tonaken ihangya. 

Eli Olson ti kin ataya kabdece qa FT. YATES, N. DAK. 
June 19, 1907. 

Eyanpaha mitakola: 

St. Joseph eci- 
vataiihan taku waniig-ii ivomakipi 
sni heon etanhan ociciyaka wacm. 
St. Joseph okolakiciye otoyuhi se he- 
cen onqonpe lo, conkaske cola on- 
uonpi seiececa. Icin mitakuvepi le- 
cetu. Maka akan tuwe kesa wama- 
skan watogla yuha kinhan na cunka- 
ske cola on kinhan he tohinni tanyan 
owicayuspin kte sni; heon tuwa cun- 
kaske waste yuha canna wamaskan 
tawa kin tanyan owicavuspin kta 
okini na wamakaskan tawa kin el 
tanyan oonyanui na cantewasteva 
owicagiuspa okini. Kola wicasawa- 
kan ob onqonpi kin he'ia oive nawi- 
cunhoupi sni kin heon bene. Wicasa 
wakan kin hena tawoooe kin tanyan 
onkovuspapi sni kin heon epe lo, cin 
maka akan Lakota onqonpi kin wa- 
maskan watogla kin he iyeoncecaoi. 
Wotanin waste anpetuwakan owasin 
naonhonpi sa oeyas imhan sni onwa- 
togiapi, cunkaske ene cun he lecel 
wake lo. Mitakuvepi, wicasawakan 
tawoonepi qon hena ohinniyan lila 
kiksuveorikiciciyapi kinhan hececa 
kin cunkaske waste eounkoonyanpi 
kin he iyececa kta tka. Carikaske 
kin waste seiececa kes tuktel speo- 
wahan canna etanhan wanii, nom. 
yamni ecen tankai iyayapi na tuktel 
ospaya tokeca ohan iyayapi r.a el 
ivokipi eciyapi canna tuwe awanwi- 
cayake cun he icante sica ece, neon 
hepe. 

Ho kola henala epin kte; cantewa 
steva nape ciyuze lo. 

Chas Halsey. cupine el wamnaye hipi na lila tan- 
yan $62.65 on owicakiyapi. Ho 
lena tanyan econqonpi kin heon eya 
lila pilaonkiciyapi kin heon wocekiye 
onkiciciyapi wacin. 

Ho hehanl ake Nov. 29, 1903 Rock 
Creek, S. Dakota etanhan Porcupine 
el wamnaye hipi na $47.80 on owi- 
cakiyapi. Ho eya lena wopila econ- 
qonpi kin on hena onkiye pilaonki- 
ciyapi. 

Ho hehanl ake le ehake wawoki- 
yapi April 19, 1907 qon hehan Farm 
School St. Joseph omniciye etanhan 
Porcupine St. Joseph omniciye kin 
J wamnaye hipi na $50.25 on tan- 
yan owicakiyapi. 

Ho lena eya tanyan wicohan kin 
econpi kin heon mis lila piwala na 
wocekiye kin kiksuyapi na heon he- 
oetu walake cin he eyelo. 

Ho tona Eyanpaha iyacupi owa- 
sinla onyeksuyapi wacin, nitakolapi 
wanji. William C. Repfox. PORCUPINE, N. DAK. 
May 5, 1907. 

St. Joseph Omniciye onpi lenake- 
ca wawokivapi. 

Tokaheva Fort Yates etanhan Por- FARM SCHOOL, FORT YATES, N, D. 
June 20, 1907. 

November 1906 June 20, 1907 heban- 
yan Father Bede, O. S. B. okiyapi.: 

Stephen Kangihoksila $ 4.00 

Primus Tokanaluta 1.00 

ChaB. Halsey 5.00 

B. Manihpeya 4.00 

Farm School wayawapi Jan. 1, '07 2.35 
Joseph Cleymore cinca te cin eci- 
yatanhan; Oak Creek tipi wakan 10.00 
Cinca wosr.api ecakiconpi 10.00 

Wicasawakan 15.00 

Mrs. Hehakahowaste 4.00 

Samuel Halsey 1.00 

Chas. Marshall 1.00 

Farm School, St. Joseph oko. 2.50 

St. Mary oko. 2.50 

Oak Creek, St. Joseph oko. 5.00 

" " St. Mary oko. 5.00 

Mrs. Smu 2.00 

Tokaheva Yutapiwakan icupi on: 
Leo Lean Dog 5. On. 

Mrs. Feather-ear-ring 2.00 

Peter W'akinyanwatakpe 1.00 

Joseph Iasica 1.00 

Mary Wiptesanwin: takojakpaku 
tokaheya Yutapiwakan icu kin 
wosnapi ecakiconpi Kta on 10.00 

Ho, hena Father Bede, O. S. B. 
okiyapi, na tona, Inyanconkaske iyo- 
tan, wosnapi eciyatanhan wicasawakan 
okiyapi wicacajepi owicayakapi iyecetu 
sni wala. Tona wicohan waste hena 
econpi kin wopila ewicawakiya, na 
tona catholic nicilapi kin wicasawakan 
nitawapi wicakiksuya po. 

SINASAPA WAYAWATIPI OKI 

YAPI; 1907. 

St. Edward's, Okahmi $2 50 

St. Bede's, Oak Creek 7.00 

Farm School 8.25 SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. JULY 15. 1907. Jan. I,— June 20, 1907 tapi. 

St. Edward's, Okahmi 
St. Bede's, Oak Creek 
St. Benedict's, Farm School 
St. Aloysius, Inyanconkaske 

Rev. Bede Marty, O. S, B. CROW CREEK AGENCY, S. D. 
June 17, 1906. 

Mitakolapi; 

Crow Creek Agency qel 
tipiwakan wan liia waste onyuhapi. 
Eya wayawa oti qel wasicu winyan 
na isi wasicu wowasi econui kin ohin- 
niyan tipiwakan qel wacekiye upi, 
na is okiyapi; takn woinnaye e'sa 
onyuhapi na okiyape lo. Hehanl 
koskalaka Kawingela eeivaui wan, 
waniyetu nonpa sanoa iyeya tiuiwa* 
kau awanyaka. Koskalaka kin hla 
waste; ho hecetu. Oraniciye wan 
unyu'napi, onciqalapi tKa tanyan iu- 
yanke lo. Omniciye tanka ekta yapi 
kta wicasa lena wicaKaiinigapi; Luke 
Oldest-child, William Smith, Kawin- 
gela. 

Fkanklin Fogg. Omniciye tanka en Antoine Cley- 
more wohdake kin de onsna. Father Martin ake den Farnl 
School wayawaoti tansa kin de on- 
kduhapi kta oncinpe lo; wicasa wan 
wocekiye opa sni ca en hiyotanke qa 
onkicincapi kin wocekiye on taku on- 
speya icagapi qon wanna okiseya 
kdusnawicaye qa onkiyepi kin kova 
en onyanpi kta onkokihipi sni; heon 
dena wabdeza McLaughlin onkave. 
cibdezapi kta oncinpe do. 

John Grass, hecen eya: Tiwahe 
en itancan kin he onkiyepi. hecen 
token tiwahe onkitawapi kin en taku 
onkiwastepi kta qa is onkiwastepi 
kte sni keonkecinpi kinhan hena on- 
kiye token okihika i en veonyanpi 
kta e he iyoonwajant) do, qa tawacin 
tankapi kin heca onKiconni kta qa 
onkiyepi kin dena wanna wioncaiica- 
pi tka onkicincapi qa nitakojani qon 
hena on widukcanDi wasteke. Iho ito 
wanyakapiye wicasa ikceka wan wa- 
yawa oti tanka en hiyotanka unkan 
wakaheja en wanwicayagyam kta 
okihipi sni qa hayake kin on sicaya 
onpi kin tanyan sdononkiyaoi heon 
de tokata nina en ho yeonyanm kta 
iteka. Ho hehan mniwakan yatke 
sni Okodakiciye wan sinasapa woce- 
kiye etanhan icage cin de tanyan en 
eontonwapi wasteka qa wicasa ivohi 
token ohanyan eca cinca kin is eva 
ivecen econwacinpi ecee hecen wica- sa tona mniwakan yatke sni onpi kin 

2 hena cincapi kin is eya iyecen ioaga- 

2 pi ecee; qa tona wayatkanoisa kin 

H hena is eya cincapi kin iyecen icaga- 

^9 pi ecee. Ho ito wanyakauiye wicasa 

ota woyatke kin on kakijaui kin he 

naonhonpi qa sdononyanpe do, hecen 

wi wanji qa is waniyetu wanji aa is 

omaka iyawa sni kestohanyan onnini 

kin hehanyan onKiciconzapi wasteke 

do. 

July. 6, "07. 

Hekta omaka kin en Kangioaha 
en omniciye tanka yuhapi qaJuly 6, 
omniciye kta yustanui ua he wanna 
iyehantu qa hinhanna winivayei a 9, 
nenan tipiwakan en wioaiiaoi on wo- 
cekiye econpi qa wicokaya sanua 
omniciye econpi Qa Mrs. Cramsie St. 
Paul etannan qa Mrs. McLaughlin 
hena en- opapi; qa Fatner Bernard 
woceKiye econ qa Thomas White 
Mouse odow.an ahiyaya aa hehan ma- 
zasKa awanyaka wanjina Kin en wan- 
na tona yanke kin he Fatner Bernard 
yaotaliiu. Henan hekta omaka en 
woyustan qeya onkagapi qa 'anpetu 
kin denanyanr wanna yuna onniui he- 
cen hena on taku eyepioa' kinhan 
Kangipaha etannan John Strait toka- 
heya cajeyata. Mazaska r awanyawa 
wanjina Kin he omaka yamniyustan- 
pi hecen dehan heon tKKU onkeyaui 
Kta onkokihipi sni, qa hehan mazaska 
awanyaka oKiyapi kta Trustees evaui 
kin hena omaka wanjina on wicavu- 
stanpi; hecen hena denan piwicavain 
kta, qa hehan mazaska womnave 
wanjina kin oruaKa tokaheya kin eh 
ongena yusotapi kte sni yustanpi; 
hecen he nakun dehan takuna en 
econ onkokipi sni, tka omaka in on pa 
Kin en omniciye tanka kin de ono- e 
yusotapi kta yustan kinhan hehan 
okihi kta; qa omniciye okaspe ecek- 
cen trustees onpi kin hena token on- 
kokihipi owicaonkiyapi kta; tukten 
conana kiconpi qeyas wiconbaDi kte 
sni, wicacehpi on wowitan kin ivecen 
awaoncinpi kte sni heconqonm kin- 
han onkicincapi kin is eya ivecen 
awacinpi qa wowacinye en hunke sni 
iciyapi kta. 

JULY 7, 1907. 
Anpetuwakan hihanna wihiyayena 7 
hetanhan qa 10 hehanyan sinasapa wi- 
casawakan kin ataya napcinwanka ipi, 
eaiike hdihdekiya wocekiye econpi, qa 
wicokaya sanpa hehan wahpewokeya 
en omniciye eyotanka hehan Father 
Martin hecen eya: "Wanna wi 9 den 
waon sni, Missouri ekta omawani qa 
heciya sinasapa okodakiciye tanka onpi 
qa en wahokonwicawakiya qa wicasa 
qa Bishop yuhapi kin wocekiye en wicasa tanka okininhanpi wanjigji en 
maupi qa nape mayuzapi, hecen mis 
eya wahpewokeya kin de ohna Bishop 
nitawapi kin taku onichakapi hena 
ayektocjapi kte sni. qa nakun hekta 
Missouri en wowahdaka heehan niyepi 
kin on wowahdake qa token otokahe 
ekta yaskanpi kin be obdake. Hekta 
18S4 heehan Fort Totten etanhan wo- 
cekiye wicohan kin de Dakota oyate 
en icage qa ake 1887 hefhan Fort 
Yates den icage qa hetan wicohan kin 
de en nina bdihen yaskanpi hekta 1890 
heehan Fort Totten ekta wocekiye ta- 
wieohan kin de imani yaipi qa heehan 
Mrs. Mc Laughlin kici yaipi, Septem- 
ber etu qa hanhepi eca osnisni qeyas 
wacintankaya yasnanpi qon heia ye- 
ksuyapi kta qa nicincapi kin iseya iye- 
cen wocekiye ohna taku awacinpi qa 
onspepi kte cin he nina cinwicavaki- 
yapi kta. Nicincapi kin hena sinasapa 
wocekiye ohna icagapi kta yacinpi kin- 
han tuwena ananiptapi kta okihi sni 
he sdonyayaapi qa yeksuyapi kta, qa 
detanhan wi nonpa kinhan nicincapi 
kin hena ake wayawa nicidapi kta: 
kinhan nicincapi kin hena wayawapi 
qa nakun sinasapa tawocekiye ohna 
wicohan wakan Sacrament woecon kin 
hena nakun econ wicakiyapi kta he 
nina cin wicakiyapi Kta qa tuwa wa- 
yawa nicidapi kinhan tokaheya iwica- 
nongapi kta; nicincapi kin hena woce- 
kiye ohna takuna eeonwicakiyapi kte 
sni hantans nicincapi kin en yewica- 
yayapi kte sni qa nakun makoce ni- 
tawapi kin icokam wicasa tona waya- 
wa tipi nitawapi kin en hiyotankapi 
kin hena tanyan ayabdezapi waste qa 
wanji nicincapi kin wocekiye ohna wa- 
econ wicakiye sni hantans waneag ees 
kihdewicayapi kta wasteka. Sinasapa 
wicasawakan wanjina kici skanpi sni 
hantans qa nakun de yeksuyapi kta; 
wakanheja wanji wocekiye ohna icagapi 
sni eca is eya wicasa tona wocekiye 
opapi sni kin henana wanwicayakapi 
eca nina wicayuonihanpi ecee qa tolian 
sinasapa wicasawakan wanji wanya- 
kapj eca tohinni yuonihanpi sni qa 
ee wakansica hee wanyakapi kecinpi 
cee, heon etanhan nicincapi kin hena 
iye qes wocekiye ohna tawacin suta 
qa wasaka icagapi kta he nina ja- 
cinpi kta waste ka. 

Htayetu hehan St. Mary winyan 
omniciye econpi qa Mrs. Gates, winyan 
omniciye itancan, dowanpi qa cekiyapi 
hehan Mrs. Gates eya: Winyan omni- 
ciye wan Inyanbosdata den onqonpi kin 
he omniciye tanka kin de onyuhapi 
kte cin heon nina iyotaniyekiya on- 
skanpi qeyas omniciye ckaspe tona on- 
kikiyena onpi kin hena nina oonkiyapi 
qa on anpetu tona den yaonpi kin 
hena tanyan oonniciyapi kta okihi on- wicasa qa winyan tona wacinyuzapi 
kin hena wowaSte okihipi kin tanyan 
wauonyakapi, qa heon dena iyabeya 
tiyata onhdapi qeyas nakaha den on- 
yakoupi kin en taku awaoncinpi kin 
hena sutaya onhduhapi kta. 

Fort Totten etanhan Mrs. L. Court:, 
St, Michael's Mission en winyan oko- 
dakiciye onqonpi kin wocekiye wicohan 
kin de wicohan teliika heca kin he 
tanyan sdonouyanpi qa onkis eya tipi 
wakan ekta yapi kta qa anpetu iyamni 
wakagege yapi kta qa womnaye hena 
en tawacin aocikpaniyan onskanpi qa 
nakun onkiye onconanapi qeyas eqes 
tobanyan onkokihipi kin hehanyan on- 
skanpi. Qa miye kin atayena token 
awanmihclaka hecinhan he iyecen win- 
yan omniciye kin en wicoie qn wicohan 
kin on ohinni owicawakiya wacin ecee. 
Hecen winonyanpi hecen tawacin oki- 
ciye sni qa wicohan okiciye sni onskanpi 
kinhan tohinni wowaste iyeonyanpi kte 
sni. Wanikiya oonkiyapi sni qa cehpi 
qa we ko kicon sni kinhan tohinni on- 
nipi kte sni; hecen onkis eya wanna 
tona Wanikiya wicaondapi kin hena tona 
nahan hcin wanyaka okihipi sni kin hena 
sdonyewicaoukiyapi kta iyececa. 

Mrs. Nancy W. Strait:— Winyan omni- 
ciye kin de Mrs - Cramsie onkicagapi un- 
kan St. Mary Wakantanka hunku caje 
kin he icajeyad, onkicagapi; unkan St. 
Mary toke hcin maka akan nion kin en 
wicohan waste kin owasin yuhe qa econ 
kin he iyecehcin onyuhapi kta onkokipi 
sni tka winyan tona Kangipaha etanhan 
onsiyelicin om wahiyotanke cin dena om 
iyotan iyekiya waskan winonyanpi nakas 
onksapapi sni qa wicohan waste kin ohna 
waciio , tankapi kta onkokihipi sni tka 
nakun Mis. Cramsie winyan wokagege 
wan nen onspeonkiyapi qa etanhan to- 
kan iyaya tka anpetu kin dehanyan an- 
petu iyamni owasin winyan wokagege 
kin he token onkokihipi yuha onskanpi 
token Wakantanka ihukuya wicohan 
waste wanji econqonpi kta hecinhan he 
awacin onskanpi unkan winyan wokage- 
ge kin en mazaska onkamnapi qa on ma- 
zaska awanyaka wanjina kin en mazaska 
eonhnakapi onkokihipi qa nakun nina 
Kangipaha winyan omniciye kin oncona- 
napi qa winyan omniciye nakapi kin nina 
winicotapi hecen ituya winicotapi qa 
owasin htani sni nakapi kta hecetu sni. 
Wakantanka wicaondapi hca qa cankpe- 
skamakahde najmpi kin on cankpe kin 
onpalidipiesta htaonnipi sni kinhan he- 
on wiconi onkamnapi kte sni qa wicasta 
onkitawapi kin taku oncinpi kin owasin 
onkicamnapi okihipi esta eqe Wakan- 
tanka en wiconi onm.a kin en onnipi kta 
onkicamnapikta okihipi sni; wacinyanpi 
kin wicohan cona eca ta ecee. 

Mrs. Oyenakbeza, J'aha yamni: Paha taku ewicakiye cin akiktonjapi sni qa yanpi; heon Wakantanka tawacin ohna yamni en winyan omniciye onqonpi kin SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. JULY 15, 1907. onaiye omniciye sinte kin he onkiyepi 
tka winyan kin owasin nina tankinkin- 
yanpi canke taku awaoncinpi kin owasin 
tanka awacinpi qa tanka okihi wacin 
skanpi qa nakun wica kin Paha yauini 
en oid onskanpi kin owasin iwasiksicupi 
canke tokiyotan wocekiye kin de okna 
oahecenya onyanpi kte cin iyuha onko- 
kiyakapi canke hena aiyopteya onskanpi 
qa hehan nakun onkicincapi kin hena 
tohan wayawa kdipi eca taku onspepi 
kin hena aktonswiconyanpi kte sni qa 
mniwakan kin he iyotan kokipe wicon- 
kiyapi kta, 

Inyan wakagapi, Mrs, Iron road: — In- 
yan vvakagapi kin en winyan omniciye 
onqonpi kin onkiye iyotan wawiyutan 
kin aokduteonyanpi canke winyan omni- 
ciye kin wanna ontakunipi sni; unkan 
miye atayena anpetu kin de mita wacin 
en nioiepi kin on wasagmayayapi heon 
iyuha nape ciyuzape, 

Mrs. Red bear, Inyan conkaske: — Win- 
yan omniciye wan Inyan conkasKe kin 
ei onqonpi Kin wawiyutanyan kin aoglu- 
te onyanpi ca heon winyan kin conala 
wicagluha nawapa iyecel om wahi na 
anpetu kin ataya wowahokonkiye kin 
nahon onyakapi natawacin tanka onyan- 
pi kin heon wopiia eciciyape. Julv 7, Htayetu Omniciye. 
Hehan South Dakota etanhan him 
kin hena omniciye tawapi kin Julv 
12, etu kta tka wovazan on okiniui 
sni; heon tokata aneptu tukte en 
econpi kte cin he hdusianui kta on 
wieakiyukanm, hecen tona In van- 
con kaske. Utuhu Oju, Okaiimi. Wa- 
yawa-oti-tani<a, Conkicakse qaHeioa 
etanhan hitu Kin he iwohdakapi. qa 
ptanyetu. ^entember en ecoiiui kta 
kacrai J. 

o - 

July. 8th, 1907. 

Mrs. M. J. Cramsie. St. Paul; etan 
han: — St. Mary winyan okodakiciye 
kin de 188-Aheehan Miniwakan ovan- 
ke kin hen tokaheya icagekta uriKan 
heehan miye Father Jerome hecen 
owakiyake ate daKota oyate Kin oko 
dakiciye wanji yuhaDi eca tanyan 
yuoninanyan hduhapi ecee ua on wi- 
casta yuoniuanpi ecee heon wicohan 
wakan kin de dakota oyate en icage 
ca yuhapi kinnan tanyan yuhapi Kta 
onkecinpi ye, eya owaKivake- qa to- 
kaheya icage kin he nina conana ica- 
ge kin he de miciriKsi yai,ke cin wan- 
dakapi kin he warni ee, John Strait 
he wanji ee ua he tiui wakan kin etan- 
han maKaiyutaui akewanii ecen he- ecaca itonpapi sni kin he miniwakan 
kin he heria econwicaya. heon nakun 
taku wanji awacannipi kta; miniwa- 
kan yatke sni okodakiciye kin he en 
ikoyag niciyapi kinhan he tanyan. 
woistece owasin ohomni aniyanpi kta 
qa nakaha Miniwakan oyanke kin 
hetanhan koska nom St. Paul ekta 
ipi qa hen miniwakan yatke sni oko- 
dakiciye tanka econni kin en ooapi 
qa en dowanpi qa wohdakaui kin on 
nina wowiyuskin qa woyuonihan eea- 
wicakiconpi. Hecen de yeksuvani 
kta; damkotani qeyas. wicohan waste 
ohna nihduhani Kinhan wovuonihan 
qa WaKantanka towaste qa towaon- 
sida nihdamnapi kta. Owasin naue 
oiyuzaoi. 

Wicokaya sanpa Mrs. Mc Lauo-h- 
wohdaka: Omniciye wakan kin de 
ovate kin cle en icage kta oncinni qa 
heon MiniwaKan. Fort Totten ekta 
i\otaniyekiya imani onkini qa wico- 
han Kin de onKahdipi qa anpetu kin 
clehanyan tanyan yahduhani kta e 
yacinpi kta iyececa. Ecin he oncinoi 
qa tehiya imani onkii)i kin tanyan 
yeksuyapi waste; anpetu ota canpa- 
hmiyan onna onyani»i qa i qa ista qa 
poge ko maka ojuna onKamnam, oa 
wocekiye qa omniciye wakan Kin de he sinasapa wicastawakan cona onya- 
konpi qa on tehiya onyakonpi kin he 
tanyan sdonyayapi qa hececa esta wico- 
han wakan kin deohna woecon tohanyan 
onkonspepi hecinban hehanyan onskan- 
pi qa eya winyan omniciye wan om waou 
kin he d ; ciya wau kte kin beou takuna 
emakiyapi sni tka miye kin atayena to- 
han omniciye tanka en wai eca wowaho- 
konkiye nawahon qa i'utapi Wakan eea- 
mon eca heon wamasake seececa; heon 
omniciye tanka ikiyera eca ihduwiyeya 
waon ecee; qa winyan omniciye en wico- 
han wanji yuhe makiyapi eca en mnihe- 
mici>a ecee qa wanna anpetu tona den 
onyakunpi qa wocekiye on wicohan wa- 
ste kin owasin wanyag onyakunpi kin on 
tawacin tanka onyayapi heon nina hin 
wopida eciciyapi ye, owasin nape ciyuza- 
piye. 

Miss Mary Mad bear, Okahmi :— St. 
Marys winyan omniciye wan Okahmi kin 
el onqonpi kin waniyetu kin le opta tipi- 
wakan cola onkupi qeyas omniciye na 
wocekiye kin henaonglusnapi sni na eya 
maka akan onnipi kin el taku wasteste 
kin hena oncinpi. Sina na is cuwignaka 
kin tuktena iyotan otehike na mazaska 
ota kin hena koonyakapikte Bcin; unkan 
hena maka akan onnipi kin le el onkitan- 
pi kte cin he oncinpi. Yunkan lena isam 
Wakantanka towitan kin he oncipi kta 
wasteka, ow r asin nape ciyuzape. i qa Mass wosuapi waKan opa ecee ua 
hee hca etanhan woonsue kin tankava 
icah aye qa anpetu kin denanvaD 
wocekiye wicohan kin onna yasKanni 
Kin nina bdihenya yaskanoi wanciya- 
kapi qa on nina cantemawaste oa he- 
ehan Major Cramsie ;s hecen eve: 
"Wocekiye wicohan Kin de wojupi 
wicohan Kin he klci kiciyus ya ce 
eye." Hecen wicohan kin de inahni- 
icupi st.i po; qa tanyan iyukcanpi qa 
econpo eya. Hehan ovate kin ive 
mniciyapi qa wicasta itancanui ko- 
ya wowapi wa'<an akan owasin caje 
oiciwapi qa ateyapi Mr. Cramsie en 
yuha hipi qa Sinasana Wocekive kin 
de oyate en yuhapi qa icagani kta 
keyapi. Hehan lyohakam 1890 he- 
hanyan om onyaKonui qevas token 
iciconzapi qoii iyeeehciu tanyan onni 
qa heon etanhan tokan onKivavaoi 
cautewasteya toKan oriKiyavaui un- 
Kan dehan wakankiciyuzaDi yujujupi 
wan. (divorce; eyapi kin nina econpi 
naonhonpi. Unkan heon waceve qa 
heon anpetu kin de wiKoske tona den 
yaonpi Kin hena tokehcin kosk-a wan- 
ji ite o wanyag waste wandakapi esta 
divorce eyapi kin he koyaKipapi kta. 
Qa koska tona wavawa en inicao-am 
kin hena tokehcin wikosKe wanji ite 
owanyag waste wandakapi esta, cli- 
uorce eyapi kin he koyakiDapi kta. 
Taku on woahtani tanka kin dena yan ikiu reha onKiye waKanneja on- 
kitawapi kin woonspe tiui enonuiqa 
woceKiye onna taku onsoeDi kin he- 
na tohan tiyata hdipi kinhan, hena 
hdusna wiconyanpi kta oncinpi kte 
sni. qa iyotan wakanheja onKitawaoi 
kin miniwakan Kin he kokipe wicon- 
kiyapi kta qa dena iyotan isanoa di- 
vorce eyapi kin he taku tehiKa heca 
kin he scionye wiconKiyani sni waste 
dena en wookihi oa wookahnio-e du- 
hapi kte cin he St. Mary Wakantan- 
ka Huiiku nina cevakiyaui kta kin- 
nan hecen wowaste oyakihini Kta, e 
heon wicasta mitawa qa mitankana 
Mrs. Cramsie, hena wicohan Kin de- 
na wana waniyetu akesakowin hehan 
van oonniciyapi qa toxen wacintanka 
ya wicohan waste kin dena sutava 
yahduzapi Kte cin hena cinonniciva- 
ui ye. 

July 8. 
W icokaya sanua nehan ake omni- 
ciye aKe eyotanka qa mazaska awau- 
yaKa wanjina kin en wamnavan sa- 
kpepi kin hena wanna piyapi kta 

iyehantu, hecen dena wicavustanpi. 

* 

John Strait Howastena, Kano-inaha 
etanhan, Joseph Matohi, Kahmi St, ' 
Michael's etanhan; Paul Ohanko, In- 
yanwakaga pi etanhan; Thomas Hin- 
tunkanaska, Pahayamni etanhan; 
Baptist Pierre, Inyanbosdata etan; 
Padani tipi etanhan tuwena hi sni hecen wamnavan wan hen on kin he 
yutokecapi kta okihini sni. 

Hehan wanna omniciye tanka kin 
de tuwa kico kta hecinhan wanna 
iyehantu yaotaninpi qeyas tuwena 
sni. Hehan Thomas Hintunkanaska 
hecen eya: Omniciye tunka de nan- 
kapi kin he niyepi. tukte en yacinni 
kinhan en omniciye tanka kin de 
eyahnakapi kta e hanke isanpa hece- 
tu dapi kinhan, he ohna waecon oki- 
hi kta, he wada ye do. Eya hecen 
he oKiyapi qa he ohna ohiyapi, heeeD 
Pahayamni qa Padani tipi kin henaos 
on najinpi. Qa Pahayamni kin hen 
tokata 1908 en omniciye tanka yu- 
hapi kta ohiyapi, hecen de woecon 
kin omniciye okaspe owasin tona 
North Dakota en onpi kin okahnio*a- 
pi waste, Pahayamni kin he iye isna- 
na econpi sni tka omniciye okaspe 
etanhan tona ipi kin hena econpi sni 
tka omniciye okaspe etanhan tona ipi 
kin hena econpi heon womhave kin 
en owasin okiciyapi waste qa hehan 
omniciye tanka kte cin anpetu kin 
he yustanpi sni. 

Hecen sinasapa wicasa wakan 
kin hena iye kahnigapi qa is Bishon 
Shanley iye econ kta qa is de ivoha- 
kam on token woecon kta Kevaprsni. 
Ho, tka omniciye tanka kin de iye- 
qantu kin iconhan isakim wosKate 
obe ota econpi qa on wicasawakan 
qa wicasta aa winyan okminanpi 
wan j ] gji omniciye kta ape yankani 
qa ecen watuKapi ecee; hecen detan- 
han taku wanji awacinonyanpi kta 
waste, mazaska awanyanyaka wanji- 
na Kin de waniyetu yamni yankekte 
cin hehanyan iseya omniciye tanka 
eca en itancan kta wanji Kici yanKe 
ca nakun wowaui kaga wan hena 
yamni oinaka yamni kin hehanvan 
dena 13 eceena lica on wicakahnio-ain 

1 23 - 

Kinnan waste kta tka. De omnicive 
tanka kin en wowaDi kao-a nakun 
wanice, hecen EyanDaha kin iye wo- 
wapi Kaga hduha i sni kinhan omni- 
ciye tanka en woecon kin hena dece 
hin yuotaninoi wanice kta tka. FORT TOTTEN, N. D, 
MINI A WICAKA STANPI. 

June, 8th, 1907, Jacob mniakastanpi 
May 13. ehan tonpi; Joseph Andrew qa 
Etuma Wahpewastewin cincapi. 

June 16, Frank mniakastanpi; waniye- 
tu 13. Wakaksan qa Topakinajnwin cin- 
capi. 

June 16, Victoria mniakastanpi. Wa- 
kaksan qa Topakinajinwin cunwintkupi, 
waniyetu akewanji. 

June 16, Mary wi yamni mniakastanpi 
Lawrence Wasicucatka qa Veronica 
Tunkantowin cunwintkupi. 

June 19, Mary Agnes mniakastanpi, 
May 31, ehan tonpi. Michael Hunt qa 
Lucy Ianahonpiwin cunwintkupi. Dena 
owasin Father Jerome wicakiciyustan. 

Cusnawin June 24 ehan ta, waniyetu 
opawinge ecetu. 

June 23, John Heikoyagmani ta, wani- 
yetu 30 ecetu.